ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จุดประสงค์ของเปาโลที่มีต่อคริสเตียนใหม่คืออะไร เขาอยากให้คริสเตียนเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ (โคโลสี 1:28-29) เปาโลรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยพวกเขาในขั้นตอนการเติบโตนี้ ถ้าพวกเขาตั้งใจจดจ่อไว้กับพระเยซู และพยายามแสดงลักษณะของพระคริสต์ในชีวิตของพวกเขา (2 โครินธ์ 3:18) ดังนั้น ให้เราให้เกียรติจุดประสงค์ของเปาโลนี้ โดยการแสดงให้เห็นถึงลักษณะของพระคริสต์ผ่านการทำทุกๆ อย่างในชีวิตประจำวันของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอให้ลักษณะของคริสต์มีเพิ่มมากขึ้นในทัศนคติ การกระทำ และคำพูดของข้าพระองค์ และให้ทัศนคติที่ผิดๆ ที่เป็นของโลกนี้ลดลง ขอให้คำอธิษฐานนี้เริ่มต้นจริงในวันนี้และชัดเจนยิ่งขึ้นในวันต่อๆ ไป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น