ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องง่สยๆ ที่เข้าใจได้ไม่ยาก นั่นคือ เราไม่สามารถรักพระเจ้า แต่เกลียดชังกันและกันได้ ในขณะเดียวกันมีพี่น้องในพระคริสต์บางคนที่รักคนอื่นยาก เพราะบางทีคนคนนั้นก็ทำตัวให้เราไม่อยากรัก แต่เราต้องจำไว้ว่าเราเป็นอย่างไรตอนที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เราเป็นแค่คนที่ไม่มีกำลัง ไม่บริสุทธิ์ เป็นคนบาป เป็นศัตรูกับพระองค์ (โรมัน 5:6-11) แต่พระเจ้าก็ยังรักเราและส่งพระเยซูลงมาช่วยเรา ดังนั้นก่อนที่เราจะบ่นเรื่องคนอื่นที่ทำให้เรายุ่งยากลำบากใจ เราน่าจะขอบคุณพระเจ้ามากกว่าที่พระองค์ทรงรักเราตั้งแต่เมื่อเรายังเป็นคนบาป และเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ โดยการรักซึ่งกันและกันมากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดให้กำลัง ความเห็นอกเห็นใจ และความกล้าหาญที่จะรักพี่น้องคริสเตียนเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น