ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นคนใหม่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า อย่างไรก็ตาม หลายคนต้องต่อสู้กับช่วงเวลาที่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่า นั่นแสดงว่าการเป็นคนใหม่ในพระเจ้า เราต้องตัดสินใจในทุกๆ วันที่จะยืนหยัดในความเชื่อนั้น เมื่อเราตั้งใจที่จะแสวงหาพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรา (เปาโลกล่าวถึงตลอดหนังสือเอเฟซัส)และจุดประสงค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือทำให้เราเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น (เอเฟซัส 4: 12-16; 2 โครินธ์ 3:18)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เป็นที่รักยิ่งในสวรรค์ โปรดอวยพรข้าพระองค์ในวันนีั้ที่ข้าพระองค์พยายามที่จะเป็นคนใหม่ เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ทำบาป และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงให้ใจใหม่ที่สะอาดกับข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ตั้งใจที่จะทิ้งความต้องการและตัวตนเก่าไว้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น