ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ามองหาผู้ที่นมัสการพระองค์อย่างแท้จริง พระองค์มองหาคนที่สรรเสริญพระองค์ด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเรา พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเราในการนมัสการ (ฟิลิปปี 3:3; ยูดา 20; โรมัน 8: 26-27) สิ่งสำคัญที่สุดคือ พระองค์อยากให้เรานมัสการพระองค์อย่างแท้จริง เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และจากสิ้นสุดใจของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักผู้อยู่ในสวรรค์ ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยข้าพระองค์ให้อธิษฐานได้ดีมากขึ้น จิตใจของข้าพระองค์รู้สึกตื่นเต้นดีใจเมื่อรู้ว่าพระองค์ไม่เพียงแต่รู้จักข้าพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ยังอยากที่จะให้ข้าพระองค์เข้าไปใกล้พระองค์ด้วย ขอทรงโปรดรับถ้อยคำที่ด้อยไปด้วยปัญญาของข้าพระองค์และโปรดฟังความรู้สึกจากในจิตใจของข้าพระองค์ที่บอกว่า "ขอบพระคุณ" สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น