ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คิดให้ดีๆ ในสิ่งที่คุณได้ฟัง...เพราะพระบิดาที่อยู่ในสวรรค์กำลังมองลงมาด้วยความรัก ดังนั้น คิดให้ดีๆ ในสิ่งที่คุณได้ฟัง" พระเจ้าไม่ได้แค่อยากให้เราได้ยินพระคำของพระองค์ด้วยหูเท่านั้น แต่พระองค์อยากให้พระคำนั้นเข้าไปในจิตใจและเปลี่ยนชีวิตเรา เราได้รับพระพรจากพระคำของพระเจ้ามากเท่าใด เราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น แต่ถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระคำ แต่อยู่ที่คนฟังแล้วล่ะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้า ขอทรงเปิดตา เปิดหู เปิดจิตใจและความคิดของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้มีความชื่นชมยินดีในการรับพระคำของพระองค์เข้ามาในชีวิต ขอทรงอวยพระพรข้าพระองค์ด้วย พระบิดา เพื่อที่พระคำของพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้ยินได้ฟังมาจะปรากฎในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น