ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ารักลูกๆ ของพระองค์ แม้ว่าพวกเขาจะดื้อดึงแค่ไหนก็ตาม พระเจ้าทำให้ชาวอิสราเอลรู้ว่า ถ้าพวกเขาดื้อดึง พระองค์จะไปจากพวกเขาพร้อมกับเอาพระพรไปด้วย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขากลับตัวกลับใจ และสารภาพบาป เมื่อนั้น พระเจ้าก็จะหันกลับมาหาพวกเขาด้วยความชื่นชมยินดี และจะนำการฟื้นฟู การเริ่มต้นใหม่ และการคืนสู่สภาพดีเหมือนเดิม มาให้กับพวกเขาอีกครั้ง

Thoughts on Today's Verse...

God loves his children even when they are rebellious. However, God showed Israel that their rebellion would drive his presence and blessing from them. But with their genuine repentance, their confession of sin, God joyously returns to their lives to bring revival, renewal, and restoration.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา พระยาห์เวห์ผู้เกรียงไกร โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่หลงไปทำผิดบาปมากมาย ข้าพเจ้าขอสารภาพอย่างหมดเปลือกถึงบาปเหล่านี้คือ...(ให้บอกถึงบาปที่คุณอยากสารภาพ) การมีพระองค์ในชีวิต การทำตัวให้เหมาะสมกับอาณาจักรของพระองค์ และการเห็นคุณค่าของความรักของพระองค์นั้น เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โปรดฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้าขึ้นใหม่ ให้เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น และมีชีวิตที่บริสุทธิ์ เพื่อคนจะได้สรรเสริญพระองค์ผ่านชีวิตข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father and Almighty LORD, please forgive me for my sins. I confess them freely to you now... (be specific about sins you want to confess) Having you in my life, honoring your Kingdom with my behavior and honoring your love with my graciousness are very important to me. Please revive me again and empower me to love, good deeds, and holy living so that you will be praised. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 85:6

ความคิดเห็น