ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราตระหนักดีว่า เราอยู่ในโลกที่แตกสลาย แต่น่าเสียดาย ที่โลกที่แตกสลายของเรายังเต็มไปด้วยผู้คนที่แตกสลายด้วย ในยุคของความเจ็บปวดและความทุกข์ในวันที่ผู้ที่เจ็บปวดรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ ไม่มีพึ่งอื่นใด นอกจากพระเจ้า องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าแห่งพันธสัญญาของอิสราเอล ผู้รักษาสัญญาของพระองค์ และรักษาคนของพระองค์ ผู้เป็นบิดาของพระเมสสิยาห์ พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ยืนข้างเราด้วย ในเวลาสั้นๆ อาจมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ได้ดูหรือฟังหรือดูแล สิ่งที่เราควรทำในช่วงเวลานั้นคืออะไร? แกล้งทำเป็นว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกและข้อสงสัยยังงั้นหรือครับ ไม่ใช่นะครับ เราร้องขอต่อองค์เจ้าชีวิตอย่างซื่อสัตย์ พระองค์ทรงไถ่ ช่วยเหลือ และปลดปล่อยในอดีต และให้เราร้องขอให้พระองค์ทำเช่นเดียวกันในยุคของเรานี้!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งความหวัง ขอทรงอยู่ห่างไกลจากเราในวันที่มีความมืดและน่ากลัว ขอทรงฟื้นให้เรามีความชื่นชมยินดีในการใช้ชีวิตและในความหวังกับสิ่งที่ดี; ขอทรงปลอบประโลมเรา ในเวลาแห่งความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ขอทรงยกพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้น และขอทรงนำการกลับใจใหม่และการฟื้นฟูในยุคของเรา ครอบครัวของเรา วัฒนธรรมของเรา และคริสตจักรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น