ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขอให้เอาความคิดของเราออกจากสิ่งชั่วร้าย และให้ใจของเราจดจ่ออยู่กับสง่าราศีของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

Let's get our minds out of the gutter and get our hearts set on God's glory.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระองค์ทรงอัศจรรย์แลละเต็มไปด้วยสง่าราศี ทรงสมบูรณ์แบบในทุกทางเกินกว่าความเข้าใจของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้ลักษณะที่บริสุทธิ์ของพระองค์ตื่นขึ้นภายในตัวข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีที่มีสง่าราศีที่พระองค์วางไว้ในทางเดินของข้าพระองค์ทุกวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Righteous and Holy God, you are marvelous and glorious, perfect in every way and beyond my comprehension. Please awaken the character of your holiness within me by your Holy Spirit. Please help me see and focus upon the good and glorious things you place in my path today. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:8

ความคิดเห็น