ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขอให้เอาความคิดของเราออกจากสิ่งชั่วร้าย และให้ใจของเราจดจ่ออยู่กับสง่าราศีของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระองค์ทรงอัศจรรย์แลละเต็มไปด้วยสง่าราศี ทรงสมบูรณ์แบบในทุกทางเกินกว่าความเข้าใจของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้ลักษณะที่บริสุทธิ์ของพระองค์ตื่นขึ้นภายในตัวข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีที่มีสง่าราศีที่พระองค์วางไว้ในทางเดินของข้าพระองค์ทุกวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น