ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะมีส่วนร่วมแบ่งปันอะไรกับพระเจ้าที่เป็นนิรันดร์ สง่าราศีของพระองค์ยังไงครับ อะไรที่นำชาวอิสราเอลในถิ่นธุรกันดาร และสำแดงอยู่บนใบหน้าของโมเสส ก็สง่าราศีของพระเจ้านั่นแหละครับ อะไรที่อัศจรรย์และวิเศษเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถเห็นได้ สง่าราศีของพระเจ้านั่นแหละครับ แล้วเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เกียรติแด่พระเจ้าล่ะครับ ก็ถวายเกียรติยศที่สมควรแด่พระองค์ทั้งหมด สรรเสริญพระองค์ด้วยบทเพลง ให้พระนามของพระยาเวห์ได้รับเกียรติ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยอดเยี่ยมและทรงเกียรติ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในความบริสุทธิ์ อดทนกับความไม่สมบูรณ์แบบของข้าพระองค์ รักข้าพระองค์ที่มีจิตใจที่แตกสลาย และทรงยืนยันที่จะให้ข้าพระองค์มีส่วนในครอบครัวของพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ที่จะควรค่าในการนำการสรรเสริญมาแด่บัลลังก์แห่งพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น