ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้คือชั่วมาชั่วกลับ ร้ายมาร้ายกลับ เหนียวมาเหนียวกลับ ตาต่อตาฟันต่อฟัน แต่พระเจ้าอยากให้คนของพระองค์รู้จักให้อภัยกับคนในโลกนี้ ในสังคมนี้ และในสายสัมพันธ์กับผู้อื่น เปาโลเตือนคริสเตียนในโรมว่า "อย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว" (โรม 12:17) พระเยซูบอกให้ "รักศัตรูและอธิษฐานให้กับคนที่ข่มเหงท่าน เพราะถ้าทำอย่างนี้ท่านก็เป็นลูกที่แท้จริงของพระบิดาบนสวรรค์" (มัทธิว 5:44-45) ข้อท่องวันนี้ที่มาจากผู้ปราดเปรื่องคนหนึ่งของพระเจ้า ได้พูดไว้เหมือนกันว่า "ความรักเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี แต่ความเกลียดชังมีแต่โหมกระพือไฟแค้นและความขมขื่นใจมากขึ้น" เราถูกเรียกมาให้ทำตัวแตกต่าง เพราะเราเป็นคนที่พระเยซูได้หล่อหลอมแล้ว เพื่อจะมาทำให้โลกนี้แตกต่างและน่าอยู่กว่าที่มันเคยเป็น มันไม่ง่ายแน่ แต่มันคุ้มค่าและทรงพลังมาก

Thoughts on Today's Verse...

Our worst tendencies want to repay evil with evil, spite for spite, pettiness with pettiness, and hatefulness with hatefulness. God has always wanted his people to be the redemptive influence in their world, society, and relationships. Paul reminded the Christians in Rome to "not repay evil with evil" (Romans 12:17). Jesus said, "love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven" (Matthew 5:44–45). Here, God's wise man teaches us a similar truth. Love removes the teeth out of difficult situations, while hatefulness only turns up the flames of bitterness and spite. We're called to be a different kind of people; Jesus-shaped people that leave the world a different and better place than we found it. It isn't always easy, but it is always powerful.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าเมื่อมีคนทำไม่ดีกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะโกรธและอยากจะแก้แค้น โปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระนิสัยที่แย่ๆของข้าพเจ้าและเป็นแบบอย่างในด้านความรักให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, I confess that when I'm wronged it makes me angry and I'm tempted to strike back in kind. Please, remove the baser side of my character through the cleansing and redeeming influence of your Holy Spirit and the love your Spirit inspires. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:12

ความคิดเห็น