ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การอธิษฐานเป็นมากกว่าการทูลขอ มากกว่าการสรรเสริญ มากกว่าการขอบพระคุณ มากกว่าการอ้อนวอนหรือการคุกเข่า หรือการถ่อมใจ การอธิษฐานเป็นการคาดหวังว่าพระเจ้าอยากให้เราเข้าใกล้พระองค์ เป็นการคาดหวังว่าพระเจ้าจะฟังเรา และเป็นการคาดหวังว่าพระองค์จะอยู่กับเราในเวลาที่เราอธิษฐานและทรงกระทำสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับเราและคนที่เรารัก

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นพระเจ้าแห่งความเที่ยงแท้ ขอบพระคุณที่ทรงพบข้าพระองค์ในเวลาอธิษฐานเช่นนี้ ข้าพระองค์รู้ว่าพระอง๕์ได้ยินและสนใจในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้บอกกับพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงใส่ใจกับคนอย่างข้าพระองค์ และยอมรับข้าพระองค์เหมือนลูกที่พระองค์ทรงรัก ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น