ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มีใจพยาบาท คอยคิดแต่จะหาเหตุผลมาลงโทษเรา แต่พระองค์อยากให้ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา เข้ามาหาและรู้จักพระองค์ ให้กลับใจมาหาพระองค์ และติดตามพระบุตรของพระองค์ในฐานะที่เป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด นี่คือเหตุผลที่พระเยซูมา (ยอห์น 3:16) นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาอีกเป็นครั้งที่สอง ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะทำตามที่พระเจ้าต้องการ และทำให้พระองค์พอพระทัยในสิ่งที่เราทำ แล้วทำไมเราไม่ทำอะไรที่จะนำคนของโลกนี้มารู้จักความจริงง่ายๆ เกี่ยวกับพระเยซูล่ะครับ ทำไมเราไม่ทำทุกๆ อย่างที่จะช่วยพวกเขาให้รู้จักพระคุณของพระองค์ และเรียกให้พวกเขากลับใจและมาติดตามพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิต

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรักและผู้ชอบธรรม ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในการพยายามแบ่งปันความเชื่อกับเพื่อนๆ ขอทรงโปรดให้ความกล้าหาญ สติปัญญา และเวลาที่เหมาะสมที่จะรู้ว่าเมื่อใดและวิธีใด ที่จะข้าพระองค์จะออกจากความรู้สึกสบายๆ ส่วนตัว เพื่อที่จะแบ่งปันข่าวดีกับคนอื่นๆ ขอทรงโปรดอวยพรคนที่พยายามทั้งหลาย เพื่อนำผู้ที่หลงหายให้กลับใจใหม่ และเพื่อช่วยให้พวกเขาติดตามพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น