ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มีใจพยาบาท คอยคิดแต่จะหาเหตุผลมาลงโทษเรา แต่พระองค์อยากให้ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา เข้ามาหาและรู้จักพระองค์ ให้กลับใจมาหาพระองค์ และติดตามพระบุตรของพระองค์ในฐานะที่เป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด นี่คือเหตุผลที่พระเยซูมา (ยอห์น 3:16) นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาอีกเป็นครั้งที่สอง ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะทำตามที่พระเจ้าต้องการ และทำให้พระองค์พอพระทัยในสิ่งที่เราทำ แล้วทำไมเราไม่ทำอะไรที่จะนำคนของโลกนี้มารู้จักความจริงง่ายๆ เกี่ยวกับพระเยซูล่ะครับ ทำไมเราไม่ทำทุกๆ อย่างที่จะช่วยพวกเขาให้รู้จักพระคุณของพระองค์ และเรียกให้พวกเขากลับใจและมาติดตามพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิต

Thoughts on Today's Verse...

Far from being a vindictive God looking for some reason to condemn us, God wants all people, of all races and languages, to come to know him, to turn to him in repentance, and follow his Son as Lord and Savior. That's why Jesus came (cf. John 3:16)! That's why Jesus' return has not yet happened. So if our desire is to do the LORD's will and please him in what we do, shouldn't we be doing something to bring all the people of the world to a knowledge of simple truth about Jesus? Shouldn't we do everything we can to help them know his grace and call them to repent and follow Jesus as Lord?

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรักและผู้ชอบธรรม ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในการพยายามแบ่งปันความเชื่อกับเพื่อนๆ ขอทรงโปรดให้ความกล้าหาญ สติปัญญา และเวลาที่เหมาะสมที่จะรู้ว่าเมื่อใดและวิธีใด ที่จะข้าพระองค์จะออกจากความรู้สึกสบายๆ ส่วนตัว เพื่อที่จะแบ่งปันข่าวดีกับคนอื่นๆ ขอทรงโปรดอวยพรคนที่พยายามทั้งหลาย เพื่อนำผู้ที่หลงหายให้กลับใจใหม่ และเพื่อช่วยให้พวกเขาติดตามพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Righteous and loving Father, please help me as I try to share my faith with friends. Please give me the courage, wisdom, and timing to know when and how to reach outside my comfort zone to share the Gospel with others. Please bless all efforts to lead the lost to repentance and to help them follow Jesus as Lord. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 เปโตร 3:9

ความคิดเห็น