ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความหวังอันยิ่งใหญ่ที่เรามีคือ ผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเราจะกลับมาหาเรา เรียกชื่อของเราแต่ละคน และนำเราเข้าที่พักอย่างมั่นคง ที่นั่นจะเป็นที่ที่เราได้รับการปกป้องดูและและมีสันติสุขที่เป็นนิรันดร์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ได้เพียงแค่ส่งพระเยซูมาเป็นลูกแกะที่เป็นเครื่องถวายบูชาสำหรับความบาปของข้าพระองค์เท่านั้น แต่พระเยซูยังเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีด้วย ขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ได้พัก ได้รับการปกป้องดูแล และได้รับสันติสุข ทั้งในชีวิตปัจจุบันและอนาคตที่มีในพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น