ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับพระคุณเป็นของขวัญฟรีๆ เราไม่สามารถทำอะไรเพื่อเป็นการสมควรที่จะได้รับ ความรอดที่ไม่ได้ทำให้เราออกจากทางที่ทำลายตนเอง หรือทางที่ไม่เชื่อฟังก็เป็นทางหลอกลวง การกลับใจคือการเปลี่ยนแปลงชีวิต คือการที่เราสำนึกว่าเราไปผิดทาง คือการที่เรารู้ว่าความพยายามที่จะนำชีวิตของเราด้วยตัวเองจะจบลงด้วยความผิดหวัง ความหายนะ และความตายเสมอ โดยไม่มีพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตที่ปากเราจะพูดถึงและแม้แต่ในชีวิตของเรา เรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่ แต่ให้เรารู้ด้วยว่าน้ำพระทัยของพระองค์ก็เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เมื่อเรารู้แล้ว เราก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพระบิดา ผู้ทรงให้พระบุตรของพระองค์มาเสียสละโดยการชดใช้บาปของเรา!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งความรักและความเมตตา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ช่วยข้าพระองค์จากบาปในอดีต และยังต้องการที่จะช่วยข้าพระองค์จากผลของบาปในอนาคต โดยการเรียกให้ข้าพระองค์เชื่อฟัง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในการเปลี่ยนชีวิตให้เป็นไปตามความต้องการของพระองค์ ขอทรงเสริมสร้างข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะต่อต้านสิ่งล่อลวงและสะท้อนให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เกิดผลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรอดและลักษณะของพระองค์ในตัวข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น