ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้รอจนกว่าเราจะ "ดีพอ" เพื่อให้เราได้รับความรอด แต่พระองค์เสด็จลงมาในเวลาที่เรายังหลงอยู่ในความบาป และต้องการพระคุณของพระองค์มากที่สุด นี่เป็นความหมายของความรักของพระเจ้า ซึ่งมากกว่ากว่าแค่การประกาศออกมาว่ารัก หรือมากกว่าแค่ความรู้สึก แต่เป็นสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็น

Thoughts on Today's Verse...

God didn't wait till we were "good enough" to bring us his salvation. Instead, he came when we were most lost and needed his grace the most. But then, that's what love really means by God's definition. It's more than something declared or felt, it's something radically demonstrated.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก ขอบพระคุณที่พระองค์แสดงความรักของพระองค์ผ่านการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy and loving Father, thank you for demonstrating your love in such powerful and sacrificial fashion. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 5:8

ความคิดเห็น