ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเห็นตัวอย่างวงจรของความสัตย์ซื่อในข้อความนี้ พระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีของเรา คนที่มีความเชื่อทำตามแบบลักษณะและความต้องการของพระองค์ที่มีให้แก่เรา จากนั้นเราก็มีชีวิตที่มีความเชื่อเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ข่าวดีเรื่องพระเยซูเป็นมากกว่าคำพูด! เรื่องของพระเยซูเป็นข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเป็นรากฐานในชีวิตของคนๆ หนึ่ง จนกว่าคนนั้นจะเกิดผลเพียงพอที่จะเป็นตัวอย่างของพระเจ้า ให้คนอื่นเห็นและเริ่มที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นด้วย! คนได้ฟังข่าวดีเรื่องพระเยซูแล้วก็สอนคนอื่นต่อๆ ไป!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทำให้เรารู้จักลักษณะของพระองค์ทั้งในพระคัมภีร์และในแบบเนื้อหนังมนุษย์ผ่านทางพระเยซู โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอพระองค์สร้างลักษณะแบบพระคริสต์ขึ้นในตัวข้าพระองค์ เพื่อให้ผู้อื่นเห็นพระเยซูในตัวอย่างของข้าพระองค์และมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ อธิษฐานในพระนามที่ควรค่าของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น