ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเห็นตัวอย่างของคนที่ใช้ทรัพย์สมบัติอย่างชาญฉลาด และบางคนที่ใจดีแบ่งปันให้ผู้อื่นและถวายเกียรติแก่พระเจ้าไปด้วย เช่น บารนาบัส ในหนังสือกิจการ บทที่ 4 ใน 2 โครินทร์ บทที่ 8-9 และใน 1 ทิโมธี บทที่ 6:17-18 แต่อย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์ใหม่ได้เตือนเราเกี่ยวกับความปราถนาในทัพย์สมบัติ การควบคุมความอยากได้ในทรัพย์สินเงินทองนี้ทำได้ยาก ซึ่งสิ่งนี้อาจกลายมาเป็นพระเจ้าของเราและทำลายได้ (1 ทิโมธี 6:9-10) มันอาจกลายมาเป็นการกราบไหว้รูปเคารพ (โคโลสี 3:5)​การแสวงหาทรัพย์สมบัติก็เป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์เพื่อที่จะหาความหมายในชีวิต ในสองของสุดท้่ายจากหนังสือปัญญาจารย์บอกไว้ว่า คนที่ฉลาดก็รู้ว่าอะไรที่มีความหมายที่แท้จริง และยังมีข้อที่อธิบายสิ่งที่เปาโลพูดไว้อีกว่า "ศาสนาอันแท้จริงจะทำให้เราร่ำรวยมหาศาลอย่างแน่นอน ถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามี" (1 ทิโมธี 6:6)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และมีเมตตา ขอบพระคุณพระองค์ที่อวยพรข้าพระองค์อย่างมากมาย ขอทรงโปรดเติมเต็มจิตใจของข้าพระองค์ด้วยความเมตตาใจดีของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เป็นพระพรกับคนรอบข้าง ขอทรงปกป้องจิตใจของข้าพระองค์จากความโลภ ความเห็นแก่ตัว และความอิจฉาริษยา เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้รับของประทานจากพระองค์ด้วยใจโมทนาขอบพระคุณ และแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยความชื่นชมยินดี ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น