ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีความหวังในองค์เจ้าชีวิต พระองค์เป็นหลักแห่งความมั่นคงและเป็นเหตุผลที่เรามีเพลงสรรเสริญที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี พระองค์เป็นโล่กำบังและความหวังของเรา พระองค์เป็นเหตุให้เรามีความชื่นชมยินดี

คำอธิษฐาน

ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เป็นที่รัก เพราะพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา พระองค์ทรงบริสุทธิ์ พระองค์ให้อภัยอย่างมากมาย และพระองค์มีความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพระองค์พบความหวังและที่กำบังในพระองค์ พระองค์เป็นความหวังสำหรับในวันข้างหน้า ข้าพระองค์สรรเสริญและชื่นชมยินดีในพระนามของพระองค์ และในพระนามของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น