ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความมืดครอบงำโลกนี้ เราก็รู้ว่าความมืดเป็นอย่างไรแต่ไม่รู้ว่าความมืดนั้นควบคุมเรามากแค่ไหน เมื่อมีคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ คนก็จะเห็นพวกเขา คนจะเห็นความจงรักภักดีต่อพระเยซูและความชอบธรรมของพระองค์ ดังนั้นเราจะทำอย่างไรกับแสงสว่างนั้นล่ะครับ คนอื่นจะได้เห็นและได้รับการนำมาถึงพระบิดาของเราในสวรรค์ที่ส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นผู้ช่วยให้รอดหรือเปล่า หรือพวกเขาจะปฏิเสธทางของพระคริสต์เพราะการใช้ชีวิตตามพระเจ้าของเราเป็นเพียงแค่การพูดออกมาแต่เราไม่ได้ทำตาม ขอให้เราแสดงให้พวกเขาได้เห็นพระคุณของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเพื่อให้พวกเขามารู้จักผู้ช่วยให้รอด

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่ช่วยข้าพระองค์ให้รอด ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่สะท้อนลักษณะของพระองค์ และพระคุณของพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ เพื่อที่เมื่อคนอื่นเห็นและรู้ว่าข้าพระองค์อุทิศตนในการเป็นคริสเตียน พวกเขาจะถวายเกียรติพระองค์เพราะเห็นในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น