ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีคนหลายกลุ่มที่ทำเรื่องชั่วร้ายผิดกฎหมายอ้างว่าพวกเขามีพระเจ้าอยู่ด้วย หลายๆ เหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นภายใต้การสวมหน้ากากว่าเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม "คริสเตียน" อย่างไรก็ตาม พระเยซูบอกเราว่าเราสามารถแยกแยะคนได้จากผลในชีวิตของเขา คนที่ทำดีและเกลียดชังความชั่ว คนที่มีความยุติธรรมและความเมตตา เป็นผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ด้วย ดังนั้นให้เราแน่ใจว่า การที่เราบอกว่าเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยนั้น การกระทำของเราในชีวิตต้องแสดงออกมาในมางเดียวกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการสถิตย์อยู่ด้วยของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษที่ข้าพระองค์ยอมให้กับความบาปและความเห็นแก่ตัวเข้ามา และทำให้เสื่อมเสียไปถึงพระนามของพระองค์ ขอทรงประทานกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ ในการที่จะสำแดงให้โลกนี้เห็นถึงความชอบธรรมของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น