ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเสด็จมาเพื่อที่คนสุดท้ายจะกลายเป็นคนแรก ผู้ป่วยจะได้รับการรักษา คนบาปจะได้รับความรอด และคนหลงหายก็จะได้พบ นั่นคือจุดประสงค์ของพระองค์ คือ ซ่อมแซม แก้ไข อะไรก็ตามที่พัง ที่เสีย ที่แตกสลาย — ไม่เพียงแต่แก้ไขเราเท่านั้น แต่ทรงแก้ไขโลก ความเป็นมนุษย์ของเรา และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นเราจะสวมชื่อของพระเยซู และไม่ใช้ชีวิตตามความต้องการและจุดประสงค์ของพระองค์ต่อสิ่งที่เราเห็นว่าหลงหายในโลกนี้ ได้อย่างไรครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดฟื้นฟูความรักอันบริสุทธิ์ในคนของพระองค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวข้าพระองค์ เพื่อให้เราสะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ของพระเยซูในชีวิตของเรา ครอบครัวของเราและคริสตจักรของเรามากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น