ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบไม่ได้แปลว่าใช้ชีวิตอย่างประมาทเลินเล่อ แต่หมายถึงการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และการใช้ชีวิตด้วยความรักที่บริสุทธฺเพื่อทำให้ทุกเวลาของชีวิตเต็มไปด้วยความชอบธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้หมายถึง เราต้องตั้งใจในการเลือกของเรา เราต้องฉลาดในการใส่ใจที่จะปฏิบัติตนของเราในทุกเวลา ในฐานะที่เราเราใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรอบข้างเรา และเพราะเราถวายชีวิตให้พระเยซู

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงเติมเต็มสติปัญญาให้กับข้าพระองค์ ในการถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยการตัดสินใจเลือกทำสิ่งต่างๆ และการใช้เวลาของข้าพระองค์ในวันนี้และทุกๆ วัน ขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากอิทธิพลการล่อลวงของสิ่งชั่วร้าย ขอทรงอวยพรให้ข้าพระองค์ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และบริสุทธิฺในแต่ละวัน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น