ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมแน่ใจว่าบางครั้งพระเจ้าเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของเราและการไม่ค่อยแสวงหาพระองค์ ผมแน่ใจว่าบางทีพระองค์อวยพรเราเพียงเพราะว่าเราเป็นคนของพระองค์และสวมชื่อของพระองค์ แต่เมื่อเราร้องออกมาสารภาพความผิดบาปและข้อบกพร่องของเรา พระองค์ก็ยังคงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา แม้ว่าเราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราควรจะเป็น พระเจ้าสามารถปฏิบัติต่อเราได้ด้วยความรักและเพื่อพระสิริของพระนามพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

I am sure at times that God gets disgusted with our behavior and our lack of seeking after him. I'm sure there are moments when he acts to bless us only because we are his people and we wear his name. But when we cry out, confessing our sins and shortcomings, he is still our Savior. Even when we are not what we should be, God can act out of compassion and preserve the glory of his name.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้เราสำหรับบาปของเรา การไม่เชื่อฟัง ความล้มเหลวและความไม่ซื่อสัตย์ของเรา ขอทรงช่วยเรา ไม่ใช่เพียงช่วยจากผลของความบาปของเรา แต่ยังช่วยเราที่จะไม่เป็นคนเฉยๆ ในความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อพระองค์ ขอให้เรามีไฟร้อนรนที่บริสุทธิ์ที่จะแสวงหาพระสิริและสง่าราศีของพระนามพระองค์ โอ พระเจ้า พระองค์ผู้เดียว เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา! อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and righteous God, our Savior and Abba Father, please forgive us for our sins, rebellion, failures, and duplicity. Deliver us, not just from the consequences of our sin, but also from the mediocrity that permeates our commitment to you. Set fire to your holy zeal in us to seek your glory and the glory of your name. You alone, O God, are our Savior! In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 79:9

ความคิดเห็น