ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมแน่ใจว่าบางครั้งพระเจ้าเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของเราและการไม่ค่อยแสวงหาพระองค์ ผมแน่ใจว่าบางทีพระองค์อวยพรเราเพียงเพราะว่าเราเป็นคนของพระองค์และสวมชื่อของพระองค์ แต่เมื่อเราร้องออกมาสารภาพความผิดบาปและข้อบกพร่องของเรา พระองค์ก็ยังคงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา แม้ว่าเราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราควรจะเป็น พระเจ้าสามารถปฏิบัติต่อเราได้ด้วยความรักและเพื่อพระสิริของพระนามพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้เราสำหรับบาปของเรา การไม่เชื่อฟัง ความล้มเหลวและความไม่ซื่อสัตย์ของเรา ขอทรงช่วยเรา ไม่ใช่เพียงช่วยจากผลของความบาปของเรา แต่ยังช่วยเราที่จะไม่เป็นคนเฉยๆ ในความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อพระองค์ ขอให้เรามีไฟร้อนรนที่บริสุทธิ์ที่จะแสวงหาพระสิริและสง่าราศีของพระนามพระองค์ โอ พระเจ้า พระองค์ผู้เดียว เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา! อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น