ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่ความกังวลของเราเป็นสิ่งที่หนักหนามาก เพราะเราไม่ยอมปล่อยวาง ให้เอาความกังวลของเราไว้กับองค์เจ้าชีวิต ให้เราวางใจที่จะฝากอนาคตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ให้เราวางใจว่าพระองค์จะดูแลเรา เรารู้ว่าพระองค์รักเราและอยากที่จะปลอบประโลมเรา เรารู้ได้จากสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยเราให้รอด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอฝากความกลัว ความกังวลใจ และปัญหาต่างๆไว้ในพระหัตถ์พระองค์ ข้าพระองค์รู้ตัวว่ามีกำลังน้อยที่จะเปลี่ยนแปลงผลของเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ และข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะทำให้ทุกอย่างออกมาเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ และดีที่สุดสำหรับข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้กับความคิดที่กังวลใจ และการที่ข้าพระองค์ให้ความกังวลกลายมาเป็นรูปเคารพ ที่ขโมยเอาความไว้วางใจในพระองค์ที่ข้าพระองค์มีไป ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ที่จะวางใจในพระองค์มากขึ้นโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น