ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน เราได้ตายต่อตัวตนเก่าของเราที่เป็นของความบาป และเราก็ถูกสร้างให้เป็นคนใหม่ ตอนนี้เมื่อเราต้องเจอกับวิ่งล่อลวงเดิมๆ หลายๆ ครั้ง เรามีกำลังแห่งการฟื้นขึ้นมาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานภายในเราเพื่อคอยช่วยเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอทรงโปรดช่วยให้จิตใจและชีวิตของข้าพระองค์ห่างไกลจากความตายและความบาปในอดีตของข้าพระองค์ ขอให้ชีวิตขอข้าพระองค์เป็นเครื่องถวายบูชาที่บริสุทธิ์ที่พระองค์พอพระทัย อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์พระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น