ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ากำลังพูดข้อความนี้กับเยเรมีย์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเยรูซาเล็ม แต่พระสัญญานี้ก็เป็นความจริงสำหรับเราในแบบพิเศษเช่นกัน พระเจ้าอยากให้เราเรียกหาพระองค์ บ่อยครั้งที่พระองค์รอให้เราขอจากพระองค์ก่อนที่จะอวยพรเราในสิ่งที่พระองค์อยากให้แก่เรา แต่เราก็ขาดความเข้าใจและขาดความสามารถที่จะรับเอาความจริงอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้า พระองค์ยิ่งใหญ่และมีสง่าราศีมากเกินกว่าเราจะเข้าใจในพระคุณของพระองค์ทั้งหมดได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงงดงามและอยู่เหนือความเข้าใจของข้าพระองค์ พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดทำให้โลกนี้ประหลาดใจโดยเสด็จมาในวันที่ทุกคนไม่คาดคิด ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น