ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ได้อยู่คนเดียว พระเจ้าได้ให้เรามีกันและกันในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อพระองค์และนำเรากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ ในระหว่างทางเราต้องการที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน ยินดีด้วยกัน และรักซึ่งกันและกัน ไม่มีคริสเตียนที่โดดเดี่ยวนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในวันนี้ ไปหาคนที่ต้องการยกภาระหนักออก และต้องการที่จะแบ่งความสุข ขอให้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนพระองค์ในโลกของลูกๆ ของพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น