ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในทางสัญลักษณ์ อาโรนมีคนอิสราเอล "ในหัวใจของเขาเมื่อเขาเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์" พระเยซูปุโรหิตที่ิยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา มีบาปของเราที่หลังของพระองค์ และการให้อภัยเราในหัวใจของพระองค์เมื่อพระองค์ไปที่กางเขนเพื่อเรา!

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้ทรงอ่อนโยน ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงรักเพราะทรงจ่ายค่าไถ่บาปของข้าพระองค์มาด้วยราคาที่สูง ขอบพระคุณที่ทรงมีข้าพระองค์ในหัวใจของพระองค์ แม้ว่าในบางครั้งข้าพระองค์จะไม่ดื้อและเชื่อฟัง อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น