ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปโตรกำลังชี้ให้เห็นว่าความเชื่อของเขาไม่ได้เริ่มจากพระเยซู แต่เริ่มจากบรรพบุรุษแล้วคือจากต้นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของชาวยิว พระเจ้าที่ได้อวยพรพวกเขา ก็เป็นองค์เดียวกับที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากตาย แม้ว่าพระเยซูจะถูกประหารด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมและน่าอับอายมากเพื่อคนยิวที่สัตย์ซื่อ คือพระองค์ถูกจับไปตรึงที่กางเขน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฏ และเป็นสัญญลักษณ์ของการถูกสาปแช่งภายใต้กฎของยิว แต่พระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากตายและยังยกย่องพระองค์ขึ้นสูงสุด และ ทำให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของเราอีกด้วย สรรเสริญพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

Peter is making clear that his faith in Jesus didn't just begin with Jesus. It began with the Patriarchs, the great Jewish fathers. The God who blessed them also raised Jesus from the dead, even though Jesus had been executed in the most heinous and degrading way possible for a faithful Jew — he was nailed to a cross, something that was both illegal and a sign of being cursed under Jewish Law. He raised Jesus from the dead and exalted him and made him our Savior and our Lord. Praise God!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ทำให้เห็นว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งชั่วร้าย ความบาป ความเกลียดชัง ความอิจฉา และความตาย ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามของพระเยซู องค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Father, for showing your power over evil, sin, hate, jealousy, and death. In the name of Jesus, my Lord and Savior, I offer my praise and thanksgiving. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 5:30

ความคิดเห็น