ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรทำให้เราเป็นผู้นำคริสเตียนที่ดี ในข้อนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เน้น 3 เรื่อง คือ1) เราต้องสอนพระคำของพระเจ้า 2) เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และ 3) เราต้องมีความเชื่อที่โดดเด่น พระเจ้าได้วางเราในที่ที่แตกต่างกัน เพื่อเราจะได้มีอิทธิพลกับคนเหล่านั้น เช่นกับลูกหลานของเรา เพื่อนๆของเรา เพื่อนร่วมงานของเรา และเพื่อนบ้านของเรา เราจะให้พวกเขาเห็นว่าเราคนแบบไหนในฐานะผู้นำฝ่ายวิญญาณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยพระคุณ พระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา โปรดช่วยให้ผมเป็นผู้นำคริสเตียนที่ดียิ่งๆขึ้นไป ต่อคนที่พระองค์วางอยู่รอบข้างผม ช่วยให้อำนาจกับผมที่จะมีชีวิตที่คุ้มค่าต่อการเลียนแบบ ผมขอสิ่งนี้ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น