ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ไม่เห็นรู้เลยว่าพระเยซูมีกฎบัญญัติ" จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เหมือนอย่างในพระคัมภีร์เดิม (2โครินธ์ 3) พระองค์ให้พระวิญญาณประทับกฎเหล่านั้นไว้ในใจของเราและเปลี่ยนแปลงเรา กฎของพระองค์นี้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระตากกฎที่เขียนโดยมนุษย์ (ยากอบ 2:12-17) กฎนี้เน้นให้เห็นหลักที่พระเยซูดำเนินชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ ชีวิตที่เสียสบะเพื่อรับใช้คนอื่น (ฟิลิปปี 2:5-11) สิ่งที่มากกว่ากฎที่เขียนไว้จะเทียบได้คือ นี่เป็นความรักของพระคริสต์ และเป็นพันธสัญญาที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยความรัก ขอให้ข้าพระองค์มีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนพระเยซู เพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นความรักและพระคุณของพระองค์ผ่านชีวิตของข้าพระองค์ และพวกเขาจะได้สรรเสริญพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น