ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บัพติศมาคือการเข้าถึงแก่นของพระกิตติคุณ เป็นมากกว่าแค่สัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นคริสเตียน (โครินธ์ 15:14) คือการแบ่งปันพระกิตติคุณโดยพระคุณพระเจ้า (โรมัน 6:1-15) เป็นพระพรอย่างล้นเหลือจริงๆที่ได้ทำในสิ่งที่พระเยซูทำตอนเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ เพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า (ลูกา 3:21-22) และรู้โดยความเชื่อของเราที่มีในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย ดังนั้นชีวิตของเราอยู่กับพระองค์ได้จนกว่าจะถึงวันที่เราอยู่ในพระสิริของพระองค์อย่างเต็มที่ (โคโลสี 2:12; 3:1-4)

Thoughts on Today's Verse...

More than an outward symbol, baptism is coming to the core of the gospel (1 Corinthians 15:1-4) and sharing in it by grace (Romans 6:1-15). What an incredible blessing to be able to do what Jesus did at the beginning of his ministry to please God (Luke 3:21-22), and also know that through our faith in God's power to raise him from the dead, our lives can be joined with his until we can share fully in his glory! (Colossians 2:12; 3:1-4).

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ ขอบคุณที่ให้พระเยซูฟื้นจากความตาย ขอบคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในการฟื้นขึ้นมานั้นผ่านความเชื่อ ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพระองค์มีส่วนในพระสิริของพระเยซู ขอบคุณที่ให้ข้าพระองค์เป็นลูกที่พระองค์รัก เป็นลูกที่พระองค์พอพระทัย ขอบพระคุณในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Father, thank you for your grace. Thank you for raising Jesus from death. Thank you for letting me share in that resurrection through faith. Thank you for the assurance I have of sharing in his glory. Thank you for letting me be your beloved child, with whom you are well pleased. Thank you in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 6:3

ความคิดเห็น