ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บัพติศมาคือการเข้าถึงแก่นของพระกิตติคุณ เป็นมากกว่าแค่สัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นคริสเตียน (โครินธ์ 15:14) คือการแบ่งปันพระกิตติคุณโดยพระคุณพระเจ้า (โรมัน 6:1-15) เป็นพระพรอย่างล้นเหลือจริงๆที่ได้ทำในสิ่งที่พระเยซูทำตอนเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ เพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า (ลูกา 3:21-22) และรู้โดยความเชื่อของเราที่มีในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย ดังนั้นชีวิตของเราอยู่กับพระองค์ได้จนกว่าจะถึงวันที่เราอยู่ในพระสิริของพระองค์อย่างเต็มที่ (โคโลสี 2:12; 3:1-4)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ ขอบคุณที่ให้พระเยซูฟื้นจากความตาย ขอบคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในการฟื้นขึ้นมานั้นผ่านความเชื่อ ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพระองค์มีส่วนในพระสิริของพระเยซู ขอบคุณที่ให้ข้าพระองค์เป็นลูกที่พระองค์รัก เป็นลูกที่พระองค์พอพระทัย ขอบพระคุณในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น