ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บัพติศมาไม่ใช่เป็นแค่การกระทำภายนอก แต่เป็นแก่นแท้ของข่าวดีเลยทีเดียว (โครินธ์ 15:14) และเป็นข่าวดีที่แบ่งปันผ่านทางพระคุณ (โรมัน 6:1-15) เป็นพระพรที่เหลือเชื่อจริงๆ ที่เราสามารถทำเหมือนกับที่พระเยซูทำก่อนเริ่มงานของพระองค์ เพื่อทำตามใจพระเจ้า (ลูกา 3:21-22) และเรายังรู้อีกว่า เพราะเราไว้วางใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากตาย เราก็จะมีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์จนกว่าเราจะได้ร่วมรับเกียรติกับพระองค์อย่างเต็มที่ตอนพระองค์กลับมา (โคโลสี 2:12; 3:1-4)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ ขอบคุณที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการฟื้นขึ้นนั้นผ่านทางความเชื่อ ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในเกียรติยศของพระเยซู ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าเป็นลูกที่รักของพระองค์ เป็นลูกที่พระองค์พอใจมาก ขอบคุณในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น