ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความไว้วางใจ เป็นแบบครึ่งๆกลางๆ ไม่ได้ ต้องเป็นความไว้วางใจแบบเต็มที่หรือไม่ก็ถูกบดบังด้วยความสงสัย ดังนั้นเมื่ิอเราเผชิญกับความท้าทายในชีวิตประจำวัน หรือในขณะที่เราพยายามหาคำตอบในปัญหาที่เป็นเรื่ี่องที่ลึกและยาก ให้เราไว้วางใจอย่างเต็มที่ในองค์เจ้าชีวิต ให้เราทูลขอสติปัญญาและการทรงนำของพระองค์เมื่อเราจะเลือกทางเลือกของเรา ขอให้เราสรรเสริญพระองค์สำหรับสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา และแสวงหาการอวยพรของพระองค์สำหรับวันข้างหน้า ทำไมน่ะหรือครับ เพราะพระองค์ปรารถนาที่จะอวยพรเราด้วยชีวิตทั้งในปัจจุบันและตลอดไป

คำอธิษฐาน

โอ้์ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางความไว้วางใจในพระองค์ ขอทรงโปรดนำทางแต่ละขั้นตอนของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะนำพระสิริมาสู่พระองค์ ขอทรงช่วยในการตัดสินใจที่ข้าพระองค์ต้องเผชิญ ขอใหข้าพระองค์ตัดสินใจพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อแบ่งปันพระคุณของพระองค์ให้กับพวกเขา ขอให้ข้าพระองค์มีคำพูดที่เหมาะสมที่จะพูดเพื่อให้ข้าพระองค์สามารถมีอิทธิพลในการประกาศเรื่องการไถ่บาปกับครอบครัวของข้าพระองค์ กับเพื่อน และในหมู่เพื่อนร่วมงานของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น