ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ใช้คำว่า "คนเลี้ยงแกะ" สำหรับผู้นำที่ดีทุกแบบ แต่มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นคนเลี้ยงแกะที่จำเป็นที่สุด พระองค์แสดงให้เราเห็นว่าหัวใจของการเป็นผู้นำคือการเสียสละไม่ใช่สถานะ ผู้นำต้องรับใช้ ไม่เห็นแก่ตัว เราปฏิบัติตามคนเลี้ยงแกะผู้นี้ เพราะเรารู้ว่าพระองค์เห็นคุณค่าของเราเหนือชีวิตของพระองค์เอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เสียสละและบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงที่รู้ว่าพระองค์มีแผนงานที่จะให้พระเยซูเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นลูกแกะ เป็นคนเลี้ยงแกะและเป็นผู้เสียสละ ขอขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีชีวิตโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และความเป็นผู้นำโดยการเป็นตัวอย่างของพระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายคำโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูตลอดไป อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น