ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราคือผู้ที่จะต้องทำความดี สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในฐานะที่เราเป็นผู้ติดตามพระเยซู ดังนั้นให้เรามองหาโอกาสที่พระเจ้าวางไว้ในทางชีวิตของเรา ในการที่เราจะเป็นพระพรให้แก่ผู้อื่น ให้เราใช้พระพรเหล่านี้นำพระสิริมาสู่พระองค์

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีตาที่จะมองเห็น ให้จิตใจของข้าพระองค์สัมผัสได้ว่าใครที่ต้องการเห็นพระคุณและความดีของพระองค์ ผ่านทางความเห็นอกเห็นใจและความห่วงใยของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น