ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้ตายต่อบาป เหมือนกับที่พระเยซูได้ตายต่อบาปเช่นกัน แต่ว่าถ้าเราแค่เอาความบาปออกไปวางข้างๆ ไม่ได้หมายความว่าเราจะห่างไกลจากบาปได้ เราต้องเข้าใจชีวิตใหม่ของพระเยซูที่มีให้เราในทุกๆ วัน เราต้องเปิดใจสำหรับน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเรา ขอให้เราปล่อยสิ่งที่ตายแล้ว ฝังอยู่ต่อไปในอดีต ขอให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างเต็มที่ โดยเรามองไปที่พระเยซูและอนาคตที่พระองค์มีให้กับเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะฝังความชีวิตความบาปไว้กับอดีตและให้ตายไป ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์มีชัวิตที่เต็มไปด้วยความสว่าง ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ๋ ช่วยให้ข้าพระองค์เปิดใจสำหรับการทรงนำของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เห็นการทรงอยู่และแผนการที่มีให้กับข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น