ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เนื่องจากเราอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ เราต้องสวมชุดเกราะทางจิตวิญญาณ นอกเหนือจากการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ประจำวันแล้ว เราต้องรู้จักชุดเกราะฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าให้แก่เรา เพื่อปกป้องเราและเราต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ เราควรจะทำในแต่ละวัน แต่ละภารกิจ แต่ละข้อพระคัมภีร์ให้เหมือนกับเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเพราะเรากำลังอยู่ในสวคราม วันแห่งความชั่วร้ายจะมาถึง ดังนั้นให้เราพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้ โดยใช้เครื่องมือและพลังที่พระเจ้าให้เรามา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีความกล้าเพราะการทรงเรียกของพระองค์ และขอทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ข้าพระองค์ให้มีความเข้มแข็งกล้าหาญฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะตัวอย่างจากพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น