ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อพระคัมภีร์ที่ค่อนข้างยาวข้อนี้ สรุปอย่างง่ายๆ ว่า เราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ่งที่เราทำต่อร่างกายของเรา เพราะเราได้ตายต่อบาปของเราแล้ว แต่พระเจ้าทำให้เรามีชีวิตผ่านการที่เราร่วมในพระเยซูในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เราจะกลับไปทำบาปที่ควบคุมเราและนำเราไปสู่ความตายอีกทำไมล่ะครับ เราไม่ควรกลับไปทำบาปอีก เราต้องไม่กลับไปทำบาปอีก และโดยความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะไม่กลับไปทำบาปอีก คำมั่นสัญญาของเราที่จะใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรตแด่พระองค์และอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราอยู่เพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้าแห่งพระคุณ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ในอดีตข้าพระองค์ทำบาป ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องจ่ายค่าไถ่ข้าพระองค์จากความบาปมากแค่ไหน ข้าพระองค์รู้จักอำนาจของซาตานที่จะใช้ความบาปกักขังและทำให้เราเป็นทาส ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์ตั้งมั่นที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ และมีพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต และให้อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังให้ข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น