ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ของขวัญที่ดีที่สุดที่ผมสามารถให้พ่อของผม และพระบิดาของผมได้ ก็คือการเป็นคนชอบธรรมในหัวใจและในชีวิตของผม

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ และเป็นเกียรติให้แก่พ่อของข้าพระองค์เองด้วย ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ พ่อของข้าพระองค์ก็จะดีใจด้วย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะแสวงหาและรับใช้พระองค์ในทางที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น