ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลได้เน้นในหนังสือโรมันบทที่ 6 ว่าการเชื่อฟังตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราต้องถูกควบคุม หรืออยู่ใต้กฎที่ไร้เหตุผล หรือกฎทางการต่างๆ จริงๆแล้ว การเชื่อฟังในพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยพระคุณนั้น ทำให้เรามีเสรีภาพ เราเป็นอิสระจากพันธะแห่งความบาปและความตาย เรามีอิสระจากภาพหลอนของความบาปและผลจากการทำบาป และเรามีเสรีภาพในการที่จะเป็นคนที่เราถูกสร้างให้เป็น

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์เข้าใจว่าการเชื่อฟังตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นพระพร ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องบังคับ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ให้ความจริงของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อปกป้องและช่วยข้าพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ที่บางครั้งสงสัยและมองหาความสุขที่มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ให้ได้ จากสิ่งอื่นๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น