ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อวานเราได้นึกถึงคำพูดของกษัตริย์โซโลมอนตอนสร้างวิหารถวายในพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาเดิมไปแล้ว เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเมื่อเปาโลกล่าวถึงการที่พระเจ้าอยู่ภายในเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ เหมือนกับตอนที่พระองค์อยู่ในวิหารที่เยรูซาเล็มอย่างสง่างาม การที่เรายอมรับพระเจ้าและการทรงอยู่อันบริสุทธิ์ของพระองค์ในเรานั้น พระเจ้าต้องแลกมาด้วยราคาสูง นั่นคือการตายของพระบุตรของพระองค์! เราจะไม่ถวายเกียรติแด่การทรงอยู่ของพระองค์ภายในเราได้อย่างไร เราจะมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าได้อย่างไร

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้า ขอทรงยกโทษให้กับข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการที่พระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์ ของขวัญแห่งพระวิญญาณของพระองค์นั้นเป็นพระคุณที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและความถ่อมใจ พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์สัญญาอีกครั้งว่าจะถวายร่างกายของข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนเครื่องบูชาที่มีชีวิต เพื่อเป็นที่พอพระทัยและถวายเกียรติแด่พระองค์ ในฐานะที่เป็นวิหารของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพระองค์รู้ว่า ข้าพระองค์ต้องการกำลังและการอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่จะทำให้ข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์และถวายเกียรติยศแด่พระองค์ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ ขอทรงให้พระวิญญาณของพระองค์นำข้าพระองค์ ชำระและทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น