ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่สามารถนึกถึงเป้าหมายที่สูงส่งสำหรับวันนี้มากไปกว่าการที่พระนามของพระเยซูได้รับเกียรติ จากสิ่งที่เราทำหรือพูดเลยครับ แต่เปาโลก็พูดถึงขั้นต่อไปที่ไกลกว่าคือ การที่เรามีสง่าราศีโดยพระองค์! ตามที่เพลงสรรเสริญเก่าที่มีชื่อเสียง ที่ชื่อเพลง "ใต้กางเขนของพระเยซู" ก็กล่าวว่า "สง่าราศีของเราทั้งหมดอยู่ที่กางเขน"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะวางแผนกิจกรรมประจำวันของข้าพระองค์ และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อข้าพระองค์จะมุ่งมั่นตั้งใจนำพระสิริมาสู่พระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์คิดและพูด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น