ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความบาปก็นำความตายมาสู่เรา แต่พระคุณพระเจ้าให้ชีวิตแก่เรา มันช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน ไม้กางเขนของพระคริสต์ก้าวข้ามหุบเหวแห่งความบาปและนำเราเข้าสู่ความเมตตา การให้อภัยและการไถ่ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่ช่วยข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซู ข้าแต่พระเยซูองค์เจ้าชีวิต ขอบคุณที่จ่ายค่าจ้างของความบาปให้กับเรา ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณที่ชำระข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าเป็นที่สถิตของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น