ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนังสือเอเฟซัสเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ได้ประกาศก้องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า หนังสือเล่มนี้ เป็นเล่มที่มีเนื้อหาเข้มข้นไปด้วยพระคุณ พระคุณนั้นมีเสนอให้กับทุกคนไม่ว่าอยากจะรับหรือไม่ก็ตาม แต่พระคุณนั้นจะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับเราอย่างมาก ถ้าเราหลงรักพระเยซูและยึดมั่นในความรักของพระองค์ ด้วยความเชื่อที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

Thoughts on Today's Verse...

Ephesians makes some of the greatest declarations in the entire Bible about the grace of God. This one, however, may be the very richest. Grace is offered to us whether we accept it or not. But, grace is with us in rich abundance and blessing as we love Jesus and hang on to his love with a grip of faith that is unwavering.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารักพระองค์และพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่บางครั้งชีวิตข้าพเจ้ากลับแสดงความรักของพระองค์ออกมาอย่างมัวๆ และไม่ใส่ใจที่จะประกาศเรื่องพระคุณของพระองค์กับคนอื่น โปรดจุดประกายให้ข้าพเจ้ากระหายตลอดเวลาที่จะแสดงความรักต่อพระเยซู ในทุกสิ่งที่ทำและพูด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Father, I do love you and your Son Jesus with all my heart. Forgive me when my display of this passion dims and my communication of his grace to others lags. Rekindle in me an unquenchable desire to show my love for Jesus in all that I do and say. In his name, Jesus, your Son, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 6:24

ความคิดเห็น