ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้ากษัตริย์ต่างชาติในสมัยพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาเดิิม สามารถรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยพระคุณขนาดไหน แน่นอนว่า พวกเราเองก็ต้องรู้ว่าเราได้รับพระคุณพระเจ้าผ่านทางพระเยซู และเราสามารถชื่นชมยินดีในพระองค์และสรรเสริญพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้า พระองค์ทรงมีชัยชนะและยอดเยี่ยม กฏของพระองค์นั้นถูกต้อง ชอบธรรม และเป็นนิรันดร์ พระองค์รักษาสัญญา และอวยพระพรอย่างมากมาย พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นจริง บริสุทธิ์และยอดเยี่ยมในความงดงามและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์และขอบพระคุณ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น